Background with blog post slider

[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="0" dark="false"]

[blog_posts posts="6" columns="3" image_height="200px"]

[/background]

Background with Product slider and parallax background

Cây Nội Thất

Cây bàng Singapore

Cây để bàn

Cây lưỡi hổ

Cây Nội Thất

Cây kim tiền

Cây Nội Thất

Hoa lan hồ điệp

Cây để bàn

Cây kim ngân

Cây để bàn

Cây đế vương

Cây để bàn

Cây trầu bà

Cây Ban Công

Hoa dạ yến thảo

Cây Công Trình

Cây thiết mộc lan

[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="2" dark="false"]

[ux_bestseller_products products="9" columns="4"]

[/background]

Dark Background with Product slider and parallax background

Cây Nội Thất

Cây bàng Singapore

Cây để bàn

Cây lưỡi hổ

Cây Nội Thất

Cây kim tiền

Cây Nội Thất

Hoa lan hồ điệp

Cây để bàn

Cây kim ngân

Cây để bàn

Cây đế vương

Cây để bàn

Cây trầu bà

Cây Ban Công

Hoa dạ yến thảo

Cây Công Trình

Cây thiết mộc lan

[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="3" dark="true"]

[ux_bestseller_products products="9" columns="4"]

[/background]

Background with Featured boxes

[background bg="http://imageurl" padding="30px" parallax="0" dark="false"]

[row]
[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]

[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[/row]

[/background]

Background with Featured boxes dark style and parallax

[background bg="http://imageurl" padding="60px" parallax="3" dark="true"]

[row]
[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]

[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[col span="1/3"]
[featured_box title="Featured box title" img="http://imageurl" pos="left"]
 text
[/featured_box]
[/col]


[/row]

[/background]

Testimonials with a background shortcode

cây-đế-vương-vàng2-533x400 Shortcode - Background
PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.
Lucy Anderson / Facebook
cây-đế-vương-vàng2-533x400 Shortcode - Background
PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.
Lucy Anderson / Facebook
cây-đế-vương-vàng2-533x400 Shortcode - Background
PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.
Lucy Anderson / Facebook

[background bg="http:/bgurl" padding="30px" parallax="0" dark="false"]
[row]

[col span="1/3"]
  [testimonial image="http://imageurl" name="Author name" company="Company name"]
    Add testemonial text here
  [/testimonial]
[/col]

[col span="1/3"]
  [testimonial image="http://imageurl" name="Author name" company="Company name"]
    Add testemonial text here
  [/testimonial]
[/col]

[col span="1/3"]
  [testimonial image="http://imageurl" name="Author name" company="Company name"]
    Add testemonial text here
  [/testimonial]
[/col]

[/row]
[/background]